Frågor och svar inför årsstämman, 11 Mars 2021

14e – Vad har vi tidigare betalat för detta?

14g – Offerten gällde endast till 2020-12-30 – finns det en ny?

14i – från vilket år är motionen?  står olika i fullmakten och bilagan

Medlem
Medlem

14e: Tidigare har vi betalat ca 100000kr beroende på väder och hur det växer.

14g: Det finns ingen nyare offert, men skulle frågan bli aktuell så kommer styrelsen att sträva efter att det skall vara det priset, och Linds är medvetna om att beslut kommer att tas i mars 2021.

14i: Stämman som avhandlades för 2019 så var det motion om att fixa till röda stugan utvändigt samt ventilationen. Och då fanns ingen kostnadskalkyl med. Därav vill styrelsen att medlemmarna fattar nytt beslut ifråga.

Styrelsen
Styrelsen

Hej, jag yrkar på att stämmoprotokollet redovisar utfallet av röstningen per andelstal, dvs att det klart och tydligt framgår summan av fastboende respektive sommarboende.

Med vänlig hälsning
Anne Sang-Samuelsson
+46 70 568 56 05

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Vid årsmötet den 11 mars kommer styrelsen i protokollet från mötet ta in följande text i anslutning till punkten 8, ”Fastställande av dagordning”:

Delägaren i föreningen, Anne Sang Samuelsson, har begärt med stöd av 12 § i ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter” att delägarnas röstetal vid årsmötet ska beräknas efter delägarfastigheternas andelstal i frågor som har ekonomisk betydelse.

Detta gäller punkterna 13-17 enligt utsänd dagordning.

Det är viktigt att det protokollförs, så att det inte uppfattas som att röstningsförfarandet är något som styrelsen kommit på. Det finns alltid risk för, att de som är fritidsboende kan uppfatta röstning enligt andelstal som något som tillkommit för att begränsa deras inflytande genom nyttjande av den lagliga grund som står till buds. Begäran om röstning enligt andelstal kan därför inte vara anonym.

Paragraf 12 i berörd lag redovisas nedan:

12 §  Delägare, som själv eller genom ombud är närvarande vid sammanträdet, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär det. Dock får delägares röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade delägare…

Styrelsen
Styrelsen
 • Vilken är betydelsen av texten ”valberedningen är förtroendevald av samfälligheten och eventuella ändringar i deras förfarande hänvisas till dem” i anslutning till min motion? Att valberedningen sköter allt arbete i framtagandet av nya styrelsemedlemmar med ”rätt intresse och kompetens” utan styrelsens inblandning? Jag vet dock att valberedningen kommunicerar med styrelsen om huruvida styrelsen anser i alla fall vissa förslag på styrelsemedlemmar, är lämpliga eller inte.

Medlem
Medlem

Valberedningen har kontaktat styrelsen om vad som saknas för kompetenser i styrelsen, styrelsen förlitar sig samt anser att valberedningen gör sitt åtagande klanderfritt.

Styrelsen
Styrelsen

Läser de astronomiska summorna i styrelsens förslag nummer 11, 12 och 13 i bilaga 5 samt summan för midsommarfirandet. Summan på 770.000kr i förslag nummer 11 är i alla fall ingenting som jag känns vid från min motion förra året. Mitt förslag var baserat på vad enskilda medlemmar skulle kunna göra själva för att skydda röda stugan utvändigt mot väder o vind. Att fukt rinner in under grunden in i gamla köket har vi som värnar stugan, vetat länge. Därför har grunden i gamla köket grävts ur för cirka tjugo år sen, ett arbete som måste återupptas, men viktigare, att stoppa och leda om vattnet där det rinner in. Sommartid är stugan torr och det är under sommaren stugan är tänkt att användas, inte vintertid då besiktningen gjordes med alla frostrosor. Trapphuset som är senare påbyggt och har mögelskador i väggar och rötskador på båda sidor under nock, skulle kunna rivas för att få fram stugans ursprungliga, nättare utseende. Hur tänker styrelsen här?  Ska hemsidebygge, renovering av röda stugan(nej förresten det är att kasta pengarna i sjön), midsommarfirande och renovering av skogspromenad lejas ut på entreprenad..? Vore det inte bättre då att söka styrelsemedlemmar med ”intresse och kompetens ” för olika områden att driva projekt och sprida  sitt kunnande till medlemmarna inom samfälligheten? Ex. en it-kunnig/ansvarig, en aktivitetskunnig/ansvarig,  en snickarkunnig/ansvarig etc. etc. På det viset har vi kunnandet inom föreningen på samma sätt som vi exempelvis har utbildade jaktvårdare inom föreningen?

Medlem
Medlem

Styrelsen har gett en förklaring till sitt utlåtande i stämmodokumenten. Sittande styrelse föreslår (om motionen avslås av stämman) att motionären inkommer med en mer utförlig motion till nästa år. En motion som innehåller en handlingsplan för att åtgärda felen som beskrivits i besiktningsprotokollet, inklusive en kostnadskalkyl, samt inkomma med namn på medlemmar med ”intresse och kompetens” som är villiga att hjälpa till. Då stommen i stugan inte är tillförlitlig bör en konstruktör anlitas för korrekt beräkning av åtgärdande av lastbärande delar, även där behövs en kostnadskalkyl.

Styrelsen
Styrelsen

Jag har valt att numrera frågorna utifrån fullmakten som det ska röstas för eller emot. Eftersom stämman hålls digitalt i denna pandemitid (klokt!) så uppstår ju svårigheter med att argumentera för åsikter och motioner i en fysisk stämma, därav alla dessa frågor och synpunkter. Samtliga frågor som det ska röstas om ska ju avgöras på andelstalet på fastigheten, inte enbart de som styrelsen angett. Frågorna som det önskas svar på är kursiverade under respektive rubrik.

9. Styrelsens berättelse

Medlemsinformation

Styrelsen anger att samfälligheten är medlem i Villaägarna och därmed är försäkrade genom dom under 2020, men i budgeten för 2021 återfinns varken avgift till Villaägarna eller försäkring?

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Föreningen har tecknat medlemskap i REV (Riksorganisationen enskilda vägar) och i det medlemskapet ingår försäkring.

Styrelsen
Styrelsen

Resultatrapport 2020

Önskar detaljredovisning om vad som ingår i kontot 5181 Rep och underhåll grönområden? Upprepar min fråga från förra årets stämma om redovisning av hur detta ersätts till den styrelsemedlem som klippergrönområdena.

Sorgligt nog så summeras inte budgeten för 2020 i resultatrapporten varför den blir svårtolkad.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Klippning av föreningens grönområde enligt schema som finns i styrelsens förslag. Samt slåtter av ängar enligt schema som finns i styrelsens förslag. Inköp av grästrimmer. Föreningen ersätter ingen styrelsemedlem, styrelsemedlemmar får endast styrelsearvoden.

Styrelsen
Styrelsen

Balansrapport 2020

Även om skuldsidan i balansrapporten är 0 så är det ur en pedagogisk aspekt viktigt att visa det, nu saknas den helt.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Vi tar till oss detta och lämnar över aspekten till kommande styrelse.

Styrelsen
Styrelsen

Underhållsplan och budget 2021

I underhållsplanen avsätts 75 000 kr för 2021 avseende vägar, men i budget anges 50 000 kr. Vilket är korrekt?

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Det är budgeten som är korrekt.

Styrelsen
Styrelsen

13.b Parkeringsplatser vid badet

Har styrelsen tittat på alternativa platser för upplägg av sand till vägarna för att utöka antalet parkeringsplatser vid badet?

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Vi har sökt alternativa platser, men tyvärr inte hittat någon bättre lämpad plats.

Styrelsen
Styrelsen

13.d HemsidanDet är en felaktig slutsats att stämman måste antingen avslå eller anta hela motionen, den är utformad på det sättet att de olika förslagen kan antas eller avslås var för sig. Yrkar på att motionens fem förslag behandlas för sig.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Motionen är inskickad som en motion, därav så bifaller eller avslår man hela motionen.

Styrelsen
Styrelsen

Styrelsen anger i punkt 14.j att man har varit i kontakt med konsulten vid ett flertal tillfällen utan att få hjälp med den tekniska sidan. Har kontaktat konsulten och vid 1 (ett) har hen blivit kontaktad och då hjälpt till. Efter det har det inte kommit någon ytterligare begäran om hjälp. Att den tekniska biten kan vara komplicerad har jag full förståelse för, MEN det förändrar inte motionens förslag om att uppdatera hemsidan med saknad information, såsom årsmötes handlingar och kontraproduktiva dokument.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

För att få en arbetarvänlig hemsida så måste då en ny konsult kontaktas som kan bygga om hemsidan. Enligt styrelsens förslag.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Det har blivit bättre med uppdateringar.
 2. Det blir ju styrelsens subjektiva bedömning om vad som är relevant att rapportera till medlemmarna från styrelsemötena. ALLT är ju av intresse, då ALLT handlar om samfälligheten. Självklart så ska inte affärskonfidentiell information läggas ut, ej heller frågor som rör enskilda fastigheter.
Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Det är styrelsens ansvar att välja vad som är relevant att rapportera.

Styrelsen
Styrelsen

När kommer skogsvårdspolicyn att bli uppdaterad? I synnerhet när det gäller arbetssättet med det generella marklovet från kommunen?

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Det är något som den nya styrelsen får fortsätta att arbeta med. Sittande styrelse kan inte ge något datum för detta.

Styrelsen
Styrelsen

13.e Skugga över lekplatsenMärkligt att styrelsen yrkar på avslag på motionen för att kostnadsförslag saknas, när man i motionerna 13.a och 13.b har tagit fram egna kostnadsberäkningar.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Då styrelsen ej kunnat få fram kostnadsförslag, underhållskostnader samt driftkostnader, så yrkar vi på att motionen avslås.

Styrelsen
Styrelsen

13.g Utegym

Avslaget motiveras med att ny förrättning krävs, är detta kontrollerat med Lantmäteriet?

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Då utegym ej finns med i befintlig förrättningen, så krävs det en ny förrättning att anlägga detta.

Styrelsen
Styrelsen

13.i Återställa vänt och vändplan

Personligen anser jag att styrelsen förslag till att hänvisa till vändplanen på Propellervägen är felaktigt då det ökar trafiken inom området och att det med skyltning om att parkering är förbjuden är tillräckligt för att undvika att platsen används som parkering.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Då platsen på Tackelvägen aldrig varit avsedd för vänt- eller vändplan, samt att platsen ej uppfyller kraven för att vara en vändplan.

Styrelsen
Styrelsen

13.k Parkeringsplatsen vid badetHur har man tänkt sig att administrera parkeringstillstånden vid ägarbyten inom samfälligheterna?  Även antalet parkeringstillstånd är av intresse, exvis om det finns flera ägare av en fastighetsägare?

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Man ansöker om parkeringstillstånd hos styrelsen, fordon som är registrerade på fastighetsägare kommer få parkeringstillstånd

Styrelsen
Styrelsen

13.l Bilparkeringen vid badet

Se frågan på 13.b

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Vi har sökt alternativa platser, men tyvärr inte hittat någon bättre lämpad plats.

Styrelsen
Styrelsen

14.a Parkeringsförbud på alla vägar i Norra Kopparmora

Styrelsen införde redan under sommaren 2020 parkeringsförbud på Tackelvägen och utfärdade även kontrollavgifter för felaktigt parkerade bilar utan att ha mandat från en årsstämma. Avser denna omröstning ett eventuellt godkännande i efterhand? Vem ska utfärda kontrollavgifterna?

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Stämmer att styrelsen fattade det beslutet, detta sågs som en nödåtgärd. Och därför tar vi upp frågan så stämman får besluta om vi ska ha parkeringsförbud eller inte. Om det inte blir parkeringsförbud så kommer inte föreningen kunna agera mot fordon som parkerar längst våra vägar.  Det är föreningen som utfärdar kontrollavgifterna

Styrelsen
Styrelsen

14.b Arrendera ut Ladugårdsängen

Hur har styrelsen tänkt sig att arrendeavtalet ska utformas? Kommer arrendatorn att betala arrende ? Hur stort i så fall? Hur ska återställande av mark ske efter arrendets avslutande?

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Styrelsen har ej tagit fram något arrendeavtal, detta kommer att utformas ifall frågan bifalles, avtalet skriv på max 5 år, ingen kostnad är tänkt för arrendatorn, vinsten för föreningen kommer bli att området ej behöver slås samt att hästarna kommer ta hand om sly. Marken får dokumenteras förre och efter och sedan får man bedöma återställande graden.

Styrelsen
Styrelsen

14.c Riktlinjer vid olovlig trädfällning

Det är bra att man har tagit fram riktlinjer för olovlig trädfällning inom samfälligheten, saknar dock ett helhetsgrepp kring skogsvård på samfällighetens ägor. Minst lika viktigt är hur det generella marklovet från kommunen ska användas för medlemmar som har önskemål om att ta ner träd, oavsett orsak. Detta saknas helt idag.

Beträffande tabellen om ersättning per träd som föreslagits så har jag följande synpunkter.

 1. Den är onödigt detaljerad och enligt Värmdö kommun så definieras ett träd med mer än 25 cm i stubbdiameter, om denna definition används så faller hälften av tabellen bort. Varför har styrelsen föreslagit dessa mindre definitioner?
 2. Man föreslår också att priserna kan bli betydligt högre för ovanliga och svåretablerade trädslag. Detta lämnar för mycket till slumpen, både vad gäller prisnivån och definition av trädslag.
Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Styrelsen har föreslagit dessa mindre definitioner för att skogen ska få en chans till  återväxt.

Styrelsen
Styrelsen

14.d Genomföra midsommarfiranden 2021

Varför ska det ske en omröstning om midsommarfirande ska genomföras? Har aldrig skett tidigare, vare sig i den ekonomiska föreningen eller i samfälligheten. Jag tror att alla är medvetna om att detta inte ingår i samfällighetens förrättning från Lantmäteriet, men att uppskattningen av denna aktivitet genomförs till en mindre kostnad gör att men bortser från det, för att det är en trevlig aktivitet i området.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Styrelsen kan ej fatta ett beslut som strider mot förrättningen, så stämman får avgöra denna fråga.

Styrelsen
Styrelsen

14.e Grönområdesklippning

Varför ska det ske en omröstning om vilken entreprenör som ska väljas till detta? Detta är styrelsens ansvar att välja den som är bäst lämpad för uppdraget. Medlemmarna är inte till fullo insatta i uppdraget och har därför svårt att välja. Offertfrågorna är ju inte heller redovisade. Offertgivarna har ju inte heller lämnat fullständiga offerter, en del uppdrag finns inte med.

Kommer att avstå från att rösta då jag inte har kompetens i frågan.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Eftersom synpunkter gällande tidigare års grönområdesklippning genomförts så lägger styrelsen över frågan till stämman, finns beskrivet i styrelsen förslag vilka områden samt hur ofta det skall utföras. Offertfrågorna är detsamma som står i styrelsen förslag. Stämmer alla offergivare har fått samma underlag och vissa har valt att bara svara på vissa delar.

Styrelsen
Styrelsen

14.g Röjning längs med Saltarövägen

Varför ska det ske en omröstning om vilken entreprenör som ska väljas till detta? Detta är styrelsens ansvar att välja den som är bäst lämpad för uppdraget. Medlemmarna är inte till fullo insatta i uppdraget och har därför svårt att välja.

Kommer att avstå från att rösta då jag inte har kompetens i frågan.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Frågan ställs om föreningen skall göra denna insats eller ej, och om föreningen skall göra detta så är offert intagen för detta.

Styrelsen
Styrelsen

14.i Motion från 2019 Röda stugan

Innan eventuellt beslut om att bekosta en upprustning av stugan för en avsevärd kostnad, så måste samfälligheten besluta om användningsområdet för denna. Självklart är Röda Stugan en del av områdets historia och ett trevligt inslag, MEN att lägga merparten av en upparbetade underhållsfonden för ett okänt användningsområde känns inte som ett optimalt användande av resurser. Yrkar på avslag på motionen och att kommande styrelse ges i uppdrag att undersöka vilka användningsområden som ens är möjliga för fastigheten. Till dess bör det vara tillträdesförbud enär den är i så dåligt skick och farlig att vistas i.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Denna motion var uppe på stämman som avsåg 2019, och den bifalles. Och när styrelsen tagit in kostnadsförslag och besiktigat fastigheten så lämnar styrelsen över frågan igen till stämman, då sittande styrelse anser att kostnaden blir så hög.

Styrelsen
Styrelsen

14.k Motion från 2019 breddning av spångar

Hur har kostnaden till 165 000 kr beräknats? Verkar helt orimligt mycket för att bredda en planka på en 30 meter spång och 15 m spång.

Har kommunen blivit kontaktade om detta avseende strandskyddsdispens? Detta avser ju befintliga spänger.

Anne Sang Samuelsson
Anne Sang Samuelsson

Kostnaden har beräknats fram efter kontakt med Carstads Bryggservice, då det inte går att bara lägga till en planka, utan hela spången behöver byggas om, så kommer hela spången att behövas bytas ut.

Styrelsen
Styrelsen

Frågor angående avslag på motion 13 b

Tycker att avslag på motion 13b baseras på överdrivna kostnadsberäkningar.

Den enda parkering som finns upplåts delvis till förvaring av grus/sand o dyl.

Styrelsen avslår motionen med motiveringen att denna enda parkering ska upplåtas för material som delvis används för grusning av vägar och för reparation av vägarna.

Grusning av vägarna torde inte vara nödvändigt under sommaren och materialet som används för reparation av vägarna föreslås kunna placeras vid infarten (mittemot infarten till Södra Kopparmora), där det redan idag ligger högar med grus/sand.

Det skulle dessutom minimera trafik och tunga transporter in i området om materialet förvarades vid infarten till området, vilket styrelsen eftersträvar. Styrelsens beräknade kostnad för iordningställande av ny plats kan strykas eftersom det redan idag finns en plats där grus/sand förvaras och utan problem kan utökas.

Använd upp sanden och flytta det som blir kvar innan sommaren börjar.

Parkeringen finns redan och om den tål att förvara sand och grus på så tål den även bilar som parkeras. Kostnaden för att iordningställa parkeringen blir då bara ett minimum av den beräknade kostnaden.

Medlem
Medlem

Detta är ett inlägg utan fråga. Styrelsen hänvisar till sitt svar på motionen.

Styrelsen
Styrelsen

Hej och tack för svar på mina frågor!
Vill bara tydliggöra att jag visst lämnat en uppskattad  kostnadskalkyl, på anmodan av er förra året. ”Uppskattad projektplan med kostnadskalkyl för utvändig renovering av röda stugan ” daterad 5 mars 2020. Där hade jag delat in renoveringen av stugan i tre steg där steg 1 och 3 skulle kosta 36.000kr enligt mina beräkningar. Steg 2 ville jag återkomma med när jag visste ifall vi fått pengar ur sökt fond eller inte, (vilket vi inte fick och jag skrev i årets motion) och jag knutit tillräckligt många intresserade medlemmar till projektet. Jag vill att det ska framgå i frågeställningarna och inte bara stå att ”ingen kostnadskalkyl (fanns) med” när jag har arbetat och engagerat mig som enskild medlem, efter bästa förmåga, att skapa och väcka intresse i röda stugans bevarande.Jag förstår ju att styrelsen är emot upprustning av röda stugan och det kommer resten av medlemmarna också vara när de ska rösta om fantasisumman på 770.000kr som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån.200.000kr för grunden till exempel, är det dränering med grävmaskin som syftas då? 120.000kr för ventilationen, är det skorstenarna som ska bilas upp då? Har aldrig sett dem förrän i somras, det skulle vara ett jättejobb att bila upp dem, med vibrationer som stugan inte skulle orka med. Antagligen är hela rökkanalerna också igensatta.

Medlem
Medlem

Styrelsen hänvisar till tidigare svar, stämmer att det kom in en kostnadskalkyl efter att handlingarna var klara, så den kunde inte bifogas. Efter en besiktning nu har gjorts och kostnaden för att utföra detta fackmannamässigt så uppskattas kostnaden till 770,000kr. Styrelsen har skyldighet att informera medlemmarna om kostnaderna.

Styrelsen
Styrelsen

Motion 13i ”Återställa vänt- och vändplan hpl Kopparmora”
Styrelsen förslår avslag på motionen med hänvisning att det redan finns en vänt- och vändplan i
slutet på Propellervägen, men detta underlättar inte att hämta upp boende/besökare till östra delen
av Kopparmora som normalt stiger av/på vid hpl Kopparmora – detta blir en omväg på ca 3 km och
med en ökad trafikbelastning på Kopparmoravägen.

Medlem
Medlem

Detta är ett inlägg utan fråga. Styrelsen hänvisar till sitt svar på motionen.

Styrelsen
Styrelsen

Motion 13k ”Tydligare skyltning och parkeringstillstånd vid badet”
Redan under sommaren 2020 satte styrelsen upp nya P-förbudsskyltar vid Tackelvägen, stenar
placerades ut för att blockera icke önskvärd parkering samt att vid P-platsen sattes upp skylt ”Privat
parkering, 24 tim”.
Mot denna bakgrund verkar det onödigt och kostsamt att byta ut och sätta upp nya skyltar. Vem ska
administrera de föreslagna parkeringstillstånden för ca 500 fastighetsägare i Norra och Södra
Kopparmora. Ska ”parkeringsböter” kunna utfärdas om P-tillstånd saknas i vindrutan?

Medlem
Medlem

Administration och utfärdande av kontrollavgift blir styrelsens jobb i Norra respektive södras samfällighetsföreningar

Styrelsen
Styrelsen

Styrelsens förslag 14a  ”P-förbud på alla vägar”

På Tackelvägen och ner mot badat finns redan ett  uppskyltat P-förbud.

I våra ”Trivselregler” under rubriken ”Motorfordon på föreningens vägar samt parkering” finns redan en beskrivning att P-förbud gäller i hela området men med möjligheten att gäster temporärt kan korttidsparkera på väg under förutsättning att övrig trafik inte hindras.

Min uppfattning – efter många promenader i området – är att detta efterföljs mycket bra så varför krångla till det och där jag anar en omfattande/kostsam skyltning för att styrelsen än värre kan utfärda ”parkeringsböter”.

Medlem
Medlem

Skyltar för detta finns redan, och eventuell kostnad för tilläggskyltar anses liten i jämförelse med andra motioner.

Styrelsen
Styrelsen

Styrelsens förslag 14f  ”Anta Skogsstyrelsens skogsvårdsplan och välja entreprenör”

Att anta Skogsstyrelsens grönområdesplan (2012) är helt OK för det är den som varit styrdokument för styrelse och skogsvårdsgrupp sedan 2012, men jag förstår inte följande bifogade dokument:

 • Skogsstyrelsens samråd och medgivande avverkning av nyckelbiotoper. Skrivelsen daterad 2012-04-20
 • att ta ställning till 2 bifogade offerter. Söker styrelsen mandat för att anlita entreprenörer för avverkning – saknar i så fall beskrivning., omfattning och planerade kostnader.
Medlem
Medlem

Styrelsen avser att få mandat att anta skogsvårdsplanen, skulle kostnaden falla utanför antagen budget bör en motion till nästa års stämma tas fram med en ny budget

Styrelsen
Styrelsen

Styrelsens förslag 14g  ”Röjning längs med Saltarövägen”

Saknar beskrivning över omfattning. Varför endast en offert?

Medlem
Medlem

Trots att styrelsen har kontaktat flertalet entreprenörer har enbart en firma inkommit med offert.

Styrelsen
Styrelsen

5. Val av justeringspersoner

Normalt utser man aldrig styrelseledamöter att justera Årsstämmans mötesprotokoll.

Här borde stämmans observatörer kanna väljas.

Medlem
Medlem

Observatörerna erbjöds att justera protokollet vid föregående stämma men avböjde.

Styrelsen
Styrelsen

Övriga synpunkter

Röstning efter andelstal

Röstetal vid årsmötet ska beräknas efter delägarfastigheternas andelstal i frågor som har ekonomisk betydelse, vilket Anne Sang Samuelsson begärt. Det är helt OK för mig, men jag anser inte att styrelsens svar att detta skulle omfatta stämmans samtliga dagordningspunkter 13-17.

Jag anser att följande motioner är av ringa ekonomiska konsekvenser och därför ska alla ha rösteandel 1:

 13c,  13d, 13f, 13i, 13k ,13n

Samma gäller för styrelsens förslag ringa ekonomiska konsekvenser och därför ska ha rösteandel1:

14a (14.1), 14c (14.3), 14f (14.7), 14h (14.10)

Medlem
Medlem

Detta är ett inlägg utan fråga. Styrelsen hänvisar till sitt tidigare svar.

Styrelsen
Styrelsen

14a.

Ett zonparkeringsförbud inom Norra Kopparmora är positivt med anledning av uppkomna händelser, min fundering på vem som skall stå för övervakningen?

Medlem
Medlem

Styrelsen kommer att utfärda kontrollavgift

Styrelsen
Styrelsen

Min fundering är att titta över skyltningen på parkeringen vid badet, en P-skylt gäller i 24 timmar, kanske man kan med en tilläggstavla begränsa parkeringen så att det är parkeringsförbud mellan 2200- 0800.

Med en tilläggstavla där det uppges att parkeringen endast gäller med parkeringstillstånd utfärdat av Norra Kopparmoras Styrelse, hur har styrelsen tänkt där?

Medlem
Medlem

Stämman får besluta om styrelsens förslag skall bifallas eller avslås. Vid avslag får frågan tas upp till nästa stämma igen.

Styrelsen
Styrelsen

14b

Min fundering är till en början, hur skall avtalets innehåll regleras, vem skall stå för inhägnaden, ersättning till föreningen, avtalstiden alldeles för lång varför inte göra som vanligt till ex till en början med 2-år och sedan möjlighet med en förlängning med 3-år?

Medlem
Medlem

Arrendatorn står för inhägnad. Marken besiktigas före och efter användandet.
Avtalstiden blir max 5 år. Som med alla avtal så bör det finnas en ömsesidig uppsägningstid (det får den nya styrelsen jobba fram).

Styrelsen
Styrelsen

14c

Varför avgörs inte denna röstning genom andelstal?

Medlem
Medlem

Punkterna 13-17 kommer att avgöras med andelstal

Styrelsen
Styrelsen

14f

14.f.1. Enligt offerten har detta företag räknat med en tid av 2 veckor.

14.f.2. Enligt offerten har detta företag räknat på ett prisexempel per vecka.

Min fråga är, hur många veckor man kan beräkna att det kommer att behövas för att fullfölja skogsvårdsplanen?

Är det något av företagen som kommer att lämna en offert med rabatt om tiden är längre än 2 veckor?

Medlem
Medlem

Det är uppdelat i 22 områden, och under en vecka så uppskattas det att hinna med 1-2 områden beroende av terräng och plats.

Styrelsen
Styrelsen

14h

Bra förslag men är inte risken stor att detta kan bli ett problem med ”allmän” lämning av grenar/kvistar?

Medlem
Medlem

Då omgivande föreningar har liknande upplägg ser vi det som en liten risk men om problemet skulle uppstå får styrelsen helt enkelt ta bort platsen.

Styrelsen
Styrelsen

14j

Kommer styrelsen begära in offerter eller hur kommer styrelsen att gå till väga?

Medlem
Medlem

Nya styrelsen kommer behöva ta in någon som kan ta hand om hemsidan om inte kunskapen finns i nya styrelsen.

Styrelsen
Styrelsen

18

Ordföranden kandiderar som omval.

Några, 3st, ledamöter vars mandattid löper ut.

Ledamot/Suppleant, 1/1st avgår.

Personerna vars mandattid löper ut och de som avgår, detta får mig att erfarenhetsmässigt undra hur och varför?

Medlem
Medlem

Tekniskt sett har ingen avgått då mandattiden har för flera i styrelsen förlängts pga pandemin. Därför har vi kommit i ”otakt” med mandat tiderna. Detta justeras enligt valberedningens förslag. 

Dock finns det de som har tackat nej att fortsätta arbetet i styrelsen pga. den häxjakt och oerhört dåliga ton som har skett på sociala medier och inkommande e postmeddelanden.

Styrelsen
Styrelsen

Vill förtydliga med följande frågor där jag vill ha styrelsens svar:

 • Vill ha svar och motivering på varför stämman ska fatta beslut om att anta Skogsstyrelsens grönområdesplan (1992), mot bakgrunden av att denna redan sedan många år varit varit riktlinjer för både styrelse, skogsvårdsgrupp, kvartersgrupper samt kommunicerats mot Värmdö kommun i skogsvårdsfrågor och marklov-/trädfällningsfrågor?
 • Saknar fortfarande svar och motiv på varför styrelsen skickar ut dokumentet /sidan ”Skogsstyrelsens samråd och medgivande avverkning av nyckelbiotoper -skrivelsen daterad 2012-04-20” – är det ett överspelat dokument?

Medlem
Medlem

Eftersom Skogsstyrelsens grönområdesplan ej blivit antagen på någon stämma, så vill styrelsen ha mandat om vi skall arbeta efter denna. Inventeringen genomfördes av Skogsstyrelsen 2012 därav är det daterat med detta datum.

Styrelsen
Styrelsen

Vill förtydliga med följande frågor där jag vill ha styrelsens svar:

 • Vill att styrelsen även besvarar frågan  om omfattning och en beskrivning på var och vad som ska göras? 
Medlem
Medlem

Tanken är att ta hand om döda och dåliga träd, som utför en risk att falla ut på Saltarövägen. Och det kommer vara längst med hela Saltarövägen.

Styrelsen
Styrelsen

Eftersom årsstämman kommer att genomföras på ett sådant sätt att endast två medlemmar utöver styrelsen får delta så yrkar jag på att endast de punkter som är obligatoriska på en årsstämma tas upp och att övriga punkter hänskjutas till ett senare möte. Om några veckor när det är varmare ute kan ett möte hållas utomhus med de medlemmar som önskar delta. Flera av de övriga punkterna, t.ex. om Röda stugan ska renoveras för 770 000 kronor, är omfattande och komplicerade och bör inte beslutas utifrån ett kryss på en fullmakt. Medlemmarna bör ges möjlighet att ställa frågor och diskutera frågorna innan beslut tas.

Medlem
Medlem

Medlemmarna har givits en chans att ställa frågor, Styrelsen har valt att genomföra stämman via fullmakt med stöd från REV

Styrelsen
Styrelsen
 1. Förvaltningsberättelse/revisorer: ”Föreningsstämman har inte utsett någon extern revisor eller externt revisorsföretag för granskning av förvaltningen och räkenskaperna.”
 2. Varför har inte samfällighetsföreningen, med 225 fastigheter, någon extern auktoriserad revisor eller revisorföretag som granskar den ekonomiska förvaltningen och räkenskaperna och som även granskar den interna kontrollen och styrningen?
Medlem
Medlem

Stämman har valt att ha intern revisor, som valberedningen tagit fram, men har man ej förtroende för styrelse, revisor och valberedning så är det fritt att välja annan. Styrelsen uppmanar att lämna in motion om extern revisor, så stämma får rösta om detta.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Förvaltningsberättelse/teknisk förvaltning: ”Övrig förvaltning, klippning av grönområden har utförts av Tyresö Handelsträdgård.”

Har arbetet utförts av anställd hos Tyresö Handelsträdgård eller av annan utförare, underentreprenör eller dylikt? För att undvika risk för jäv/korruption är det viktigt att inte någon i styrelsen, eller någon till styrelsen närstående, agerar som både beställare och utförare.

Medlem
Medlem

Arbetet har utförts av den anlitande entreprenören. Styrelsen undviker jäv/korruption genom att styrelsemedlem ej närvarar när beslut fattas om detta är frågor som berör någon styrelsemedlem. Och nu för att säkerställa detta ytterligare så har styrelsen valt att stämman får avgöra vilken entreprenör som skall utföra arbetet.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Förvaltningsberättelse/gemensamma grönområden (skogs- och ängsmark): ”På grund av pandemin så har styrelsen valt att inte anordna några sociala evenemang under det gångna året. Därav har det inte utförts några städdagar.”
  1. Varför har inte städ- och röjdagar genomförts? Att träffas utomhus är mig veterligen inget som Folkhälsomyndigheten har avrått ifrån, snarare har detta uppmuntrats. Städ-och röjningsarbete kan utan svårighet genomföras med säkra avstånd mellan utförare. Den av styrelsen organiserade trevliga fikastunden kan lätt ersättas av att de medverkande tar med egen förtäring. Det finns flera områden som håller på att växa igen, t ex området som gränsar till Evlinge och som leder fram till Hinsaviken. Om vi inte ska behöva lägga pengar på att anlita extern röjningshjälp så är det angeläget att föreningen genomför röjning i egen regi.
Medlem
Medlem

Styrelsen har valt att under rådande pandemi att inte sammankalla till städ/röjdagar under 2020. Styrelsen tackar för förslaget på område som behöver åtgärdas.

Styrelsen har under Pandmin sökt frivilliga att hjälpa till i de Kvartersgrupper som fanns tidigare. Vi fick in tre svar.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Förvaltningsberättelse/Skottillstånd och jakträttsavtal:
  1. Under denna punkt beskrivs att ett trafikskadat djur och att två döda djur omhändertagits men det står inget om hur många djur som jägarna skjutit. Hur många djur och vilka djurslag har skjutits under 2020?
Medlem
Medlem

1 st rådjurs bock

Styrelsen
Styrelsen

Vilka personer ingår i Viltvårdsgruppen? Om någon/några av de som ingår i Viltvårdgruppen även innehar jakträtt så kan det föreligga risk för jäv när det gäller behandling av frågor i viltvårdsgruppen och eventuellt även för styrelsens beslut.

Medlem
Medlem

Viltvårdsgruppen finns presenterad på hemsidan. Behandling av frågor i viltvårdsgruppen regleras i jakt och områdesavtalet.

Styrelsen
Styrelsen

Hur kommer det sig att de som har rätt att jaga på samfällighetens ägor betalar 0 kr/ per jaktår?

Medlem
Medlem

Tidigare styrelse och sittande styrelse har sett viltvården som en tillgång för föreningen, se viltvårdsplanen. Därav ingen kostnad.

Styrelsen
Styrelsen

Avtalen om upplåtelse av jakt har undertecknats av två fastighetsägare. Avtalen saknar namnförtydligande varför det är svårt/omöjligt att utläsa vilka dessa fastighetsägare är. Vilka fastighetsägare har undertecknat avtalen? (Namnförtydligande bör finnas på alla avtal.)

Medlem
Medlem

Avtalen är undertecknade av då sittande styrelse. Janine Hyll-Sköldin, Marie Hosar och Eva Östman.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Förvaltningsberättelse/Ekonomi:

Den placering av samfällighetens medel (334 950 kronor) som styrelsen fattade beslut om 2017-09-21 ledde till en nettoförlust värdepapper på 29 937 kronor (8416), d.v.s. inte en högre avkastning än vad en låg bankränta ger. I resultatrapporten (8415) redovisas även en förlust fonder på 2051 kronor.

 1. Tar styrelsen hjälp av någon utomstående ekonomisk expertis inför beslut avseende placering av medel eller bedöms kompetensen finnas inom styrelsen?
Medlem
Medlem

Bedömningen gjordes att då sittande styrelse hade den kompetensen.

Styrelsen
Styrelsen

Har styrelsen laglig rätt att placera samfällighetsföreningens medel i värdepapper?

Medlem
Medlem

Styrelsen har för uppgift att förvalta samfällighetsföreningen, och då sittande styrelse ansåg att detta var ett bra förslag. Sedan har det behandlats på Stämman 2017, 2018, 2019. Samt redogjorts tillstämman 2020.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Resultatrapport 2020:
  1. I resultatrapporten saknas en summering av de budgeterade kostnaderna. Vid sammanräkning av de budgeterade kostnaderna uppgår de totala kostnaderna till drygt en miljon kronor. Varför var de budgeterade kostnaderna högre än de budgeterade intäkterna (899 900 kronor)?
Medlem
Medlem

När budgeten för 2020 gjordes så var det fel i budget mallen, som tyvärr ingen uppmärksammade, och budgeten godkändes av stämman.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Resultatrapport 2020: 5188 Skogsvård har utförts för 88 085 kronor.
 2. Vilka har utfört skogsvårdsarbetet?
Medlem
Medlem

Mark och miljöteknik, TC Ballon, Allround Trädfällning

Styrelsen
Styrelsen

Vilka personer ingår i Skogsvårdsgruppen?

Medlem
Medlem

Styrelserepresentant är Frank S, medlemmar Joakim T samt Gunnar H.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Med anledning av styrelsens svar på Motion 13B och motion 13L:

Under förra sommaren förekom problem och upprepade diskussioner kring svårigheterna för badgäster att finna lämplig plats för parkering. Parkeringsproblemen förekommer inte under övriga delar av året. Detta föranledde styrelsen att utdöma kontrollavgifter för parkerande på Tackelvägen, lägga ut stora stenar som hindrade parkering och införskaffande av förbudsskyltar. Ingen av dessa åtgärder bidrar till att lösa problemet med för få parkeringsplatser under badsäsongen.

Den enda parkering som finns upplåts delvis till förvaring av grus/sand o dyl. Styrelsen avslår motionen med motiveringen att denna enda parkering ska upplåtas för material som delvis används för grusning av vägar och för reparation av vägarna.

Grusning av vägarna torde inte vara nödvändigt under sommaren och materialet som används för reparation av vägarna föreslås kunna placeras precis innanför infarten till området (den infarten som är mittemot infarten till Södra Kopparmora), där det redan idag ligger högar med grus/sand på föreningens mark. Det skulle dessutom minimera trafik och tunga transporter in i området om materialet förvarades vid infarten till området, vilket styrelsen eftersträvar. Styrelsens beräknade kostnad för iordningställande av ny plats kan därmed strykas eftersom det redan idag finns en plats där grus/sand förvaras och torde utan problem kunna utökas.

Min uppfattning är att styrelsen inte agerar för medlemmarnas bästa när det gäller parkeringsmöjligheter för besökare till badet. Jag yrkar på att styrelsen bifaller motionerna.

Medlem
Medlem

Styrelsen har lämnat svar på detta och yrkar på att motionerna avslås, detta är styrelsens ställning, vad styrelsen yrkar på innebär inte att stämman röstar så.

Styrelsen
Styrelsen
 1. Bilaga 3: Arvoden till styrelsen och revisor, exkl. skatt och sociala avgifter, var under räkenskapsår 2020, 52 500 kronor. Förslaget till arvoden för styrelse och revisor för 2021/2022 är 75 000 kronor per år.
 2. Innebär förslaget en höjning av arvodet från 52 500 kronor till 75 000 kronor?
Medlem
Medlem

Styrelsen har inte föreslagit någon höjning utan arvodet är 52500kr plus lagstadgad skatt 22500kr är lika med 75000:-

Styrelsen
Styrelsen
 1. Bilaga 5, punkt 5 och 6 (Grönområdesklippning och offerter): Offerterna är inte jämförbara eftersom bara en av offerterna uppfyller kraven som ställs i förfrågningsunderlaget. Som de presenteras i fullmakten framstår det som att det bara finns en möjlig utförare att välja.
  1. Har samtliga utförare fått samma förfrågningsunderlag?
Medlem
Medlem

Alla har fått samma förfrågningsunderlag.

Styrelsen
Styrelsen

Vad har de två företagen, som inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, angivit för skäl till detta?

Medlem
Medlem

Att dom ej har maskiner/utrustning för detta.

Styrelsen
Styrelsen

Om den enskilda firman Hille mark och bygg (tidigare Tyresö Handelsträdgård) får uppdraget, vem/vilka kommer att praktiskt utföra uppdraget?

Medlem
Medlem

Det kommer kontrakterad entreprenör göra, om denne behöver anlita någon/några underentreprenörer så kommer styrelsen inte ha några invändningar om detta, bara avtalet följs.

Styrelsen
Styrelsen

Motion 13g ”Utegym”
Jag tycker det är ett bra förslag med bra argument, men man kanske borde börja med ett fåtal
redskap för att hålla nere kostnaden och sedan kunna göra en utvärdering på hur mycket detta
gagnat medlemmarna.
Styrelsen föreslår dock ett avslag på motionen med motivet att det krävs en ny förrättning.
Jag drar parallellen då en motion bifölls att sätta upp en flaggstång som dessutom vida översteg
budgeterad kostnad.
Fråga: Har styrelsen kontrollerat om det krävs en ny förrättning med Lantmäteriet eller med annan
myndighet?

Medlem
Medlem

Ja

Styrelsen
Styrelsen

Styrelsen förslag 14c ”Riktlinjer vid olovlig trädfällning”
Styrelsens förslag borde helt omarbetas och förenklas !
Frågor:

 1. Varför har inte styrelsen i sitt förslag beaktat och använd gällande riktlinjer som Värmdö
  kommun tar ut i böter/sanktionsvgift vid olovlig fällning, d v s 7.500:-/träd om trädets
  diameter överstiger 25 cm?
 2. Varför har inte styrelsen i sitt förslag beaktat att Värmdö kommun definierar sly på träd som
  har diametern mindre 25 cm mätt på 1,5 m markhöjd och för detta gäller ingen
  sanktionsavgift? Här föreslår styrelsens ”straffböter” på 1.500 – 7.500:-/träd
 3. Styrelsen har tidigare anmält olovlig trädfällning till både kommun och polis, detta skulle
  enligt styrelsens förslag innebära att en att både kommunen och samfällighetens styrelse var
  för sig tar ut böter/sanktionsavgift. Har styrelsen beaktat detta i sitt förslag?
 4. Varje år brukar jag rensa dikesrenen och ta bort sly vid sidan av min tomt för att hålla rent
  och snyggt.
  Om styrelsens förslag bifalls, kommer då styrelsen ”bötfälla” mig med för ca 10 sly under x
  10 cm x 1.500:- = 15.000:-/år? ��
Medlem
Medlem

Se tidigare svar och styrelsens förslag

Styrelsen
Styrelsen