Årsavgifter

Årsavgift 2021, beslutad på stämman 2020
  • Permanentboende ( mantalsskriven) 4 500 kr (100%)
  • Sommarboende 3 150 kr (70%)
  • Obebyggd tomt 450 kr (1%)

Enligt stadgarna så skall årsavgiften vara betald senast sista februari för det år som avgiften avser till samfällighetens BG 711-9118 med angivande av fastighetsbeteckning Kopparmora 2:XXX.

Påminnelse om obetald avgift skickas ut 7:e mars med betalningsvillkor på 10 dagar samt påminnelseavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (§6, SFS 1975:365).

Har betalning fortfarande inte inkommit lämnas ärendet över till Kronofogden för indrivning och då tillkommer ytterligare avgifter.

Röstandelarna är fördelade på samma sätt enligt stadgarna.